ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರಿಗೆ -2 ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   17/11/2018

 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನಪನ್ನಾವಧಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   17/11/2018

 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ವಿವರ.   16/11/2018

  ಕ.ಸ.ಸ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್- 2 ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .19/9, 01/10,15/10,30,10   16/11/2018

 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   16/11/2018

 ದಿನಾಂಕ 15.10.2018ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಇವರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ   16/11/2018

  ಕ.ಸ.ಸ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್- 2 ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .   15/11/2018

 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   15/11/2018

 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನವೀಕರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   23/10/2018

 ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   27/10/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us