ದಿನಾಂಕ01-02-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   16/01/2019

 ಶ್ರೀ ಇದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್,ಚಾಲಕ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   10/01/2019

 ಶ್ರೀ ಎ.ಗೋಪಾಲ, ಸ.ಅ.ಸಂ. ರವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.   29/11/2018

 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ಕೇಶವೇಗೌಡ, ಸ.ಅ.ಸಂ. ರವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.   18/09/2018

 ಶ್ರೀ ಟಿ.ನಾಗರಾಜು, ಸ.ಅ.ಸಂ. ರವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.   30/07/2018

 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   16/01/2019

 ಶ್ರೀ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.   09/10/2018

 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.   07/09/2018

 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.   21/08/2018

 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   14/01/2019


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us