ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   19/07/2018

 ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅನುಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು   18/07/2018

 ಅಪರ ಮಿಷನ್ ನಿದೇ೵ಶಕರು, ಸಕಾಲ ರವರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   19/07/2018

 ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಸ್ ಗುರು, ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ-546, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   17/07/2018

 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ.ಕೆ ಹೆಚ್.ಸಿ-6063, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಭದ್ರತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   13/07/2018

 ಶ್ರೀ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು, ಹೆಚ್‍ಸಿ-847, ವಿವೇಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   13/07/2018

 ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಚೆಲುವಯ್ಯ, ಹೆಚ್‍ಸಿ-3755, ಇವರು ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   13/07/2018

 ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಿ.ವಿ., ಎಪಿಸಿ-57, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ, ಎಪಿಸಿ-61, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   13/07/2018

 ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಬಿ, ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ವಿಕಾಸಸೌಧ ಭದ್ರತೆ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   13/07/2018

 ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್, ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   13/07/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us