ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಪುಟ್ಟವರ, ಎಪಿಸಿ-300, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   19/09/2018

 ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ನಾವಿ, ಎಪಿಸಿ-1163, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   19/09/2018

 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ,ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.   14/09/2018

 Computer Literacy Exams Exemption Posts Amendment   18/09/2018

 Computer Literacy Exams Exemption Posts Amendment   18/09/2018

 2018-ಮೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಭಾಷಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.   19/09/2018

 2018-ಮೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಭಾಷಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.   19/09/2018

 2018-ಮೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಭಾಷಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.   19/09/2018

 2018-ಮೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಭಾಷಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.   19/09/2018

 ಶ್ರೀ ವಿ .ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪತ್ನಿಯವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕೆತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು-ಆದೇಶ.   18/09/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us