ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   12/07/2019

 ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   29/06/2019

 ಶ್ರೀ ಎ.ಐ. ಬಾಗಲಕೋಟ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ವಾಲಿ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   16/07/2019

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ   08/07/2019

 ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ, ಸಿಪಿಸಿ-504, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ   12/07/2019

 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರಿಗೆ -2 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   12/07/2019

 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-04-2019 ರಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   11/07/2019

 ಶ್ರೀ ಟಿ.ದೇವರಾಜ್ ನಿವೃತ್ತ ವ.ಅ ಅ ರವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಪಿಂಚಣೀ ಉಪದಾನ ಹಾಗೂ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.   12/07/2019

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು (ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 2019   10/07/2019

 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   09/07/2019


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us