ಹೈದ್ರಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   10/03/2017

 ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಲುವ ಸಂಬಂಧ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ-7ರಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ(S.I.A)ಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.   20/09/2017

 ತುಮಕೂರು-ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಲುವ ಸಂಬಂಧ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ-7ರಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ(S.I.A)ಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.   20/09/2017

 ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.   20/09/2017

 ಕ.ಸ.ಸ.ದಲ್ಲಿ ಕತಱವ್ಯ ನಿವಱಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿ.ಶೀ.ಲಿ.ಗಾರರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   18/09/2017

 ಕನಾಱಟಕ ಸಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ.ಾ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   18/09/2017

 ಶ್ರೀಅಬ್ದುಲ್ಅಜೀಜ್.ವಲಯಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ನಿವೃತ್ತ)ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯಿದೆ,1984ರ ಕಲಂ 12(3)ರ ವರದಿಯ ಕುರಿತು.   21/09/2017

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ದಿ:27-12-1976 ರಿಂದ 31-12-2016ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿ:1-1-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.   20/09/2017

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:09-4-1973 ರಿಂದ 31-12-2016ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   20/09/2017

 ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಿಕ್ಕರಾಜು, ಮಾಜಿ ಪಿಸಿ-4519, ವಿಧಾನಸೌಧ ಭದ್ರತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   18/09/2017


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us