2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   23/06/2018

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ(ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1963ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   23/06/2018

 ಶ್ರೀ ಡಿ. ಕೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   23/06/2018

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಿತ್ರಕುಮಾರ್, ಸಿಪಿಸಿ-434, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು   23/06/2018

 ಶ್ರೀ ವನರಾಜು, ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಗೌಡ, ಹೆಚ್‍ಸಿ-93(105), ತಲಕಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   23/06/2018

 ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ, ಸಿಪಿಸಿ-9442 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಿಪಿಸಿ-3351, ವಿಧಾನಸೌಧ ಭದ್ರತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   23/06/2018

 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ   23/06/2018

 ಸಚಿವಾಲಯದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/06/2018

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   22/06/2018

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   22/06/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us